Calendar

Hellenion’s May 2019 Festival calendar

Posted on

Hellenion’s May 2019 Festival calendar from http://www.hellenion.org/calendar/ Mounykhion-Thargelion Year 2 of the 699th Olympiad 4 Dark of the moon 5 Hekate’s Deipnon 6 Noumenia 7 Agathos Daimon 11 Libation to Apollon; Thargelia 12 Thargelia; Mother’s Day 18 Full moon 19 Bendideia 20 Victoria Day 27 Memorial Day 29 Kallynteria 30 Plynteria