Hellenion’s April 2017 Festival calendar

Hellenion’s April 2017 Festival calendar,

from http://www.hellenion.org/calendar.html

 

Mounykhion-Thargelion

 

Year 4 of the 698th Olympiad

 

3 Delphinia

8 Libation to Artemis

11 Full Moon

13 Mounykhia

16 Olympeia

22 Earth Day

26 Dark of the Moon

27 Hekate’s Deipnon

28 Noumenia

29 Agathos Daimon