Calendar

Hellenion’s May 2016 Festival calendar

Posted on

Hellenion’s May 2016 Festival calendar, from https://www.hellenion.org/calendar.html   Mounykhion – Thargelion   Year 3 of the 698th Olympiad   6 Dark of the Moon 7 Hekate’s Deipnon 8 Noumenia; Mother’s Day 9 Agathos Daimon 13 Thargelia 14 Thargelia; Libation to Apollon 21 Full moon 23 Victoria Day 26 Bendideia 30 Memorial Day