Calendar

Hellenion’s April 2020 Festival calendar

Posted on

Hellenion’s April 2020 Festival calendar,  from https://www.hellenion.org/calendar/ Mounykhion – Thargelion Year 3 of the 699th Olympiad 7 Full moon 10 Mounykhia 11 Libation to Artemis 13 Olympeia 22 Dark of the Moon; Earth Day 23 Hekate’s Deipnon 24 Noumenia; Anniversary of the Foundation of Hellenion 25 Agathos Daimon  29 Thargelia 30 Thargelia