Hellenion’s April 2020 Festival calendar

Hellenion’s April 2020 Festival calendar, 

from https://www.hellenion.org/calendar/

Mounykhion – Thargelion

Year 3 of the 699th Olympiad

7 Full moon

10 Mounykhia

11 Libation to Artemis

13 Olympeia

22 Dark of the Moon; Earth Day

23 Hekate’s Deipnon

24 Noumenia; Anniversary of the Foundation of Hellenion

25 Agathos Daimon 

29 Thargelia

30 Thargelia