Hellenion’s March 2020 Festival calendar

Hellenion’s March 2020 Festival calendar, 

from https://www.hellenion.org/calendar/

Elaphebolion – Mounykhion

Year 3 of the 699th Olympiad

1 Elaphebolia

3 Asklepia

5 Dionysia ta astika

6 Dionysia ta astika

7 Dionysia ta astika

8 Dionysia ta astika; Daylight savings time begins; Full moon

9 Dionysia ta astika

10 Dionysia ta astika

11 Dionysia ta astika

12 Dionysia ta astika; Pandia

14 Libation to Hephaistos; Hellenion’s Annual Meeting

15 Hellenion’s Annual Meeting

16 Hellenion’s Annual Meeting

17 Hellenion’s Annual Meeting

18 Hellenion’s Annual Meeting

19 Hellenion’s Annual Meeting

20 Martyrdom of Hypatia; Equinox; Hellenion’s Annual Meeting

24 Dark of the Moon

25 Hekate’s Deipnon

26 Noumenia

27 Agathos Daimon 

31 Delphinia