Calendar

Hellenion’s August 2020 Festival calendar

Posted on

Hellenion’s August 2020 Festival calendar,  from https://www.hellenion.org/calendar/ Metageitnion-Pyanepsion Year 4 of the 699th Olympiad 3 Full Moon 5 Eleusinia 6 Eleusinia; Kourotrophos, Hekate and Artemis 7 Eleusinia 8 Libation to Hermes; Eleusinia 9 The Heroines  10 Hera Telkhinia 15 Zeus Epoptes 18 Dark of the Moon 19 Hekate‚Äôs Deipnon 20 Noumenia 21 Agathos Daimon; Niketeria […]