Hellenion’s August 2020 Festival calendar

Hellenion’s August 2020 Festival calendar, 

from https://www.hellenion.org/calendar/

Metageitnion-Pyanepsion

Year 4 of the 699th Olympiad

3 Full Moon

5 Eleusinia

6 Eleusinia; Kourotrophos, Hekate and Artemis

7 Eleusinia

8 Libation to Hermes; Eleusinia

9 The Heroines 

10 Hera Telkhinia

15 Zeus Epoptes

18 Dark of the Moon

19 Hekate’s Deipnon

20 Noumenia

21 Agathos Daimon; Niketeria

23 Basile

24 Genesios

25 Artemis Agrotera

31 Demokratia