Hellenion’s Sept 2020 festival calendar

Hellenion’s Sept 2020 Festival calendar, 

from https://www.hellenion.org/calendar/

Boedromion – Pyanepsion

Year 4 of the 699th Olympiad

2 Full Moon

3 Eleusinia ta megala

4 Eleusinia ta megala

5 Eleusinia ta megala; Epidauria?

6 Eleusinia ta megala

7 Eleusinia ta megala; Labor Day

8 Eleusinia ta megala

9 Eleusinia ta megala

12 Libation to Demeter & Persephone

15 Sacrifices to Nymphs, Akheloös, others; Hellenion Membership Renewals Due

17 Dark of the Moon

18 Hekate’s Deipnon

19 Noumenia

20 Agathos Daimon

24 Proerosia

25 Pyanepsia & Oskhophoria

26 Theseia

27 Stenia

29 Thesmophoria

30 Thesmophoria