Hellenion’s July 2020 Festival calendar

Hellenion’s July 2020 Festival calendar, 

from https://www.hellenion.org/calendar/

Hekatombaion-Metageitnion

Year 4 of the 699th Olympiad

1 Canada Day

4 Kronia; US Independence Day

5 Full Moon

7 Synoikia

11 Libation to Athena

15 Panathenaia ta mikra

16 Panathenaia ta mikra

17 Panathenaia ta mikra

18 Panathenaia ta mikra

19 Panathenaia ta mikra

20 Panathenaia ta mikra; Dark of the Moon

21 Panathenaia ta mikra; Hekate’s Deipnon

22 Noumenia

23 Agathos Daimon; Herakleia (?)