Hellenion’s May 2016 Festival calendar

Hellenion’s May 2016 Festival calendar,

from https://www.hellenion.org/calendar.html

 

Mounykhion – Thargelion

 

Year 3 of the 698th Olympiad

 

6 Dark of the Moon

7 Hekate’s Deipnon

8 Noumenia; Mother’s Day

9 Agathos Daimon

13 Thargelia

14 Thargelia; Libation to Apollon

21 Full moon

23 Victoria Day

26 Bendideia

30 Memorial Day