Hellenion’s May 2017 Festival calendar

Hellenion’s May 2017 Festival calendar,
from https://www.hellenion.org/calendar.html

Thargelion-Skirophorion

Year 4 of the 698th Olympiad

3 Thargelia
4 Thargelia
10 Full Moon
13 Libation to Apollon
14 Mother’s Day
16 Bendideia
21 Kallynteria
22 Plynteria; Victoria Day (Canada)
25 Dark of the Moon
26 Hekate’s Deipnon
27 Noumenia
28 Agathos Daimon
29 Arrephoria; Memorial Day (USA)