Hellenion’s February 2019 Festival calendar

Hellenion’s February 2019 Festival calendar,
from https://www.hellenion.org/calendar/

Gamelion-Anthesterion

Year 2 of the 699th Olympiad

3 Theogamia
4 Dark of the moon
5 Hekate’s Deipnon
6 Noumenia
7 Agathos Daimon
9 Libation to Aphrodite
15 Anthesteria – Pithoigia; Anniversary of the Death of Socrates
16 Anthesteria – Khoes
17 Anthesteria – Khytrai
18 Family Day; Presidents Day
19 Full moon
25 Lesser Mysteries (2/25-3/3)
26 Lesser Mysteries (2/25-3/3)
27 Lesser Mysteries (2/25-3/3)
28 Lesser Mysteries (2/25-3/3); Diasia