Hellenion’s May 2018 festival calendar

Hellenion’s May 2018 Festival calendar,
from https://www.hellenion.org/calendar/

Mounykhion – Thargelion

Year 1 of the 699th Olympiad

2 Mounykhia
5 Olympeia
12 Libation to Apollon
13 Mother’s Day
15 Dark of the Moon
16 Hekate’s Deipnon
17 Noumenia
18 Agathos Daimon
21 Victoria Day
22 Thargelia
23 Thargelia
28 Memorial Day
29 Full moon