Hellenion’s May 2019 Festival calendar

Hellenion’s May 2019 Festival calendar
from https://www.hellenion.org/calendar/

Mounykhion-Thargelion

Year 2 of the 699th Olympiad

4 Dark of the moon
5 Hekate’s Deipnon
6 Noumenia
7 Agathos Daimon
11 Libation to Apollon; Thargelia
12 Thargelia; Mother’s Day
18 Full moon
19 Bendideia
20 Victoria Day
27 Memorial Day
29 Kallynteria
30 Plynteria