Hellenion’s Oct 2016 festival calendar

Hellenion’s October 2016 Festival calendar,

from https://www.hellenion.org/calendar.html

 

Boedromion-Pyanepsion

 

Year 4 of the 698th Olympiad

 

1 Hekate’s Deipnon

2 Noumenia

3 Agathos Daimon

7 Proerosia

8 Libation to Poseidon; Pyanepsia; Oskhophoria

9 Theseia

10 Stenia; Thanksgiving (Canada)

12 Thesmophoria

13 Thesmophoria

14 Thesmophoria

15 The Heroines

16 Full Moon

30 Dark of the Moon

31 Hekate’s Deipnon; Khalkeia