Hellenion’s Oct 2018 festival calendar

Hellenion’s October 2018 Festival calendar,
from https://www.hellenion.org/calendar/

Boedromion – Pyanepsion

Year 2 of the 699th Olympiad

1 Eleusinia ta megala
7 Sacrifices to Nymphs, Akheloös, etc.
8 Thanksgiving (Canada); Dark of the Moon
9 Hekate’s Deipnon
10 Noumenia
11 Agathos Daimon
13 Libation to Poseidon
15 Proerosia
16 Pyanepsia & Oskhophoria
17 Theseia
18 Stenia
20 Thesmophoria
21 Thesmophoria
22 Thesmophoria
23 The Heroines
24 Full moon