Hellenion’s October 2019 festival calendar

Hellenion’s Oct 2019 Festival calendar, from https://www.hellenion.org/calendar/

Pyanepsion – Maimakterion

Year 3 of the 699th Olympiad

1 Agathos Daimon

5 Proerosia 

6 Pyanepsia & Oskhophoria

7 Theseia

8 Stenia

10 Thesmophoria

11 Thesmophoria

12 Libation to Poseidon; Thesmophoria

13 The Heroines

14 Thanksgiving (Canada)

15 Season of Apatouria begins

27 Dark of the moon

28 Hekate’s Deipnon; Khalkeia

29 Noumenia

30 Agathos Daimon