Calendar

Hellenion’s Nov 2018 Festival Calendar

Posted on

Hellenion’s November 2018 Festival calendar, from http://www.hellenion.org/calendar/ Pyanepsion – Maimakterion Year 2 of the 699th Olympiad 4 Daylight savings time ends 7 Dark of the Moon 8 Khalkeia; Hekate’s Deipnon 9 Noumenia 10 Libation to Ares; Agathos Daimon 11 Remembrance Day; Veterans Day 18 Pompaia (?) 22 Thanksgiving 23 Full moon

Calendar

Hellenion’s Oct 2018 festival calendar

Posted on

Hellenion’s October 2018 Festival calendar, from http://www.hellenion.org/calendar/ Boedromion – Pyanepsion Year 2 of the 699th Olympiad 1 Eleusinia ta megala 7 Sacrifices to Nymphs, Akheloös, etc. 8 Thanksgiving (Canada); Dark of the Moon 9 Hekate’s Deipnon 10 Noumenia 11 Agathos Daimon 13 Libation to Poseidon 15 Proerosia 16 Pyanepsia & Oskhophoria 17 Theseia 18 Stenia […]

Calendar

Hellenion’s Sept 2018 festival calendar

Posted on

Hellenion’s September 2018 Festival calendar, from http://www.hellenion.org/calendar/ Metageitnion – Boedromion Year 2 of the 699th Olympiad 1 Hera Telkhinia 3 Labor Day 6 Zeus Epoptes 8 Libation to Demeter & Persephone 9 Dark of the Moon 10 Hekate’s Deipnon 11 Noumenia 12 Agathos Daimon 14 Basile 15 Genesios; Hellenion membership renewals due 16 Artemis Agrotera […]

Calendar

Hellenion’s August 2018 festival calendar

Posted on

Hellenion’s August 2018 Festival calendar, from http://www.hellenion.org/calendar/ Hekatombaion – Metageitnion Year 2 of the 699th Olympiad 5 Panathenaia ta mikra 6 Panathenaia ta mikra; Civic Holiday 7 Panathenaia ta mikra 8 Panathenaia ta mikra 9 Panathenaia ta mikra 10 Panathenaia ta mikra 11 Panathenaia ta mikra; Libation to Hermes; Dark of the Moon 12 Panathenaia […]

Calendar

Hellenion’s July festival calendar

Posted on

Hellenion’s July 2018 Festival calendar, from http://www.hellenion.org/calendar/ Skirophorion – Hekatombaion Year 1 – 2 of the 699th Olympiad 1 Canada Day 4 US Independence Day 12 Dark of the Moon 13 Hekate’s Deipnon 14 Noumenia; Athenian New Year; Libation to Athena 15 Agathos Daimon 25 Kronia 27 Full moon 28 Synoikia 29 Synoikia

Calendar

Hellenion’s June 2018 festival calendar

Posted on

Hellenion’s June 2018 Festival calendar, from http://www.hellenion.org/calendar/ Thargelion – Skirophorion Year 1 of the 699th Olympiad 4 Bendideia 9 Libation to Zeus; Kallynteria 10 Plynteria 13 Dark of the Moon 14 Hekate’s Deipnon 15 Noumenia 16 Agathos Daimon 17 Arrephoria; Father’s Day 21 Summer Solstice 26 Skira 28 Bouphonia & Dipolieia; Full moon

Calendar

Hellenion’s May 2018 festival calendar

Posted on

Hellenion’s May 2018 Festival calendar, from http://www.hellenion.org/calendar/ Mounykhion – Thargelion Year 1 of the 699th Olympiad 2 Mounykhia 5 Olympeia 12 Libation to Apollon 13 Mother’s Day 15 Dark of the Moon 16 Hekate’s Deipnon 17 Noumenia 18 Agathos Daimon 21 Victoria Day 22 Thargelia 23 Thargelia 28 Memorial Day 29 Full moon

Calendar

Hellenion’s April 2018 festival calendar

Posted on

Hellenion’s April 2018 Festival calendar, from http://www.hellenion.org/calendar/ Elaphebolion – Mounykhion Year 1 of the 699th Olympiad 1 Dionysia ta astika 2 Dionysia ta astika 3 Dionysia ta astika 4 Dionysia ta astika; Pandia 14 Libation to Artemis 15 Dark of the Moon 16 Hekate’s Deipnon 17 Noumenia 18 Agathos Daimon 22 Delphinia; Earth Day 24 […]

Calendar

Hellenion’s March 2018 festival calendar

Posted on

Hellenion’s March 2018 Festival calendar, from http://www.hellenion.org/calendar/ Anthesterion-Elaphebolion Year 1 of the 699th Olympiad 1 Anthesteria – Khytrai; full moon 8 Lesser Mysteries 9 Lesser Mysteries 10 Libation to Hephaistos; Lesser Mysteries 11 Lesser Mysteries; Diasia; Daylight savings time begins 12 Lesser Mysteries 13 Lesser Mysteries 14 Lesser Mysteries 17 Dark of the Moon 18 […]

Calendar

Hellenion’s February 2018 Festival calendar

Posted on

Hellenion’s February 2018 Festival calendar, from http://www.hellenion.org/calendar/ Gamelion-Anthesterion Year 1 of the 699th Olympiad 1 Lenaia 2 Lenaia 10 Libation to Aphrodite 14 Theogamia 15 Dark of the Moon 16 Hekate’s Deipnon 17 Noumenia 18 Agathos Daimon 19 Family Day; Presidents’ Day 27 Anthesteria – Pithoigia 28 Anthesteria – Khoes